Interest rates - archive

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii B Eurocash S.A. o terminie wykupu 23 grudnia 2025 roku (EUR1225) w 3. okresie odsetkowym według rocznej stopy 4,8700%
Dzień grudzień'21 styczeń'22 luty'22 marzec'22 kwiecień'22 maj'22 czerwiec'22
1 1,20 5,34 9,07 13,21 17,21 21,35
2 1,33 5,47 9,21 13,34 17,35 21,48
3 1,47 5,60 9,34 13,48 17,48 21,61
4 1,60 5,74 9,47 13,61 17,61 21,75
5 1,73 5,87 9,61 13,74 17,75 21,88
6 1,87 6,00 9,74 13,88 17,88 22,02
7 2,00 6,14 9,87 14,01 18,01 22,15
8 2,13 6,27 10,01 14,14 18,15 22,28
9 2,27 6,40 10,14 14,28 18,28 22,42
10 2,40 6,54 10,27 14,41 18,41 22,55
11 2,54 6,67 10,41 14,54 18,55 22,68
12 2,67 6,80 10,54 14,68 18,68 22,82
13 2,80 6,94 10,67 14,81 18,81 22,95
14 2,94 7,07 10,81 14,94 18,95 23,08
15 3,07 7,20 10,94 15,08 19,08 *23,22
16 3,20 7,34 11,07 15,21 19,21 *23,35
17 3,34 7,47 11,21 15,34 19,35 *23,48
18 3,47 7,61 11,34 15,48 19,48 *23,62
19 3,60 7,74 11,47 15,61 19,61 *23,75
20 3,74 7,87 11,61 15,74 19,75 *23,88
21 3,87 8,01 11,74 15,88 19,88 *24,02
22 4,00 8,14 11,87 16,01 20,01 *24,15
23 0,00 4,14 8,27 12,01 16,14 20,15 *24,28
24 0,13 4,27 8,41 12,14 16,28 20,28
25 0,27 4,40 8,54 12,28 16,41 20,41
26 0,40 4,54 8,67 12,41 16,54 20,55
27 0,53 4,67 8,81 12,54 16,68 20,68
28 0,67 4,80 8,94 12,68 16,81 20,81
29 0,80 4,94 12,81 16,94 20,95
30 0,93 5,07 12,94 17,08 21,08
31 1,07 5,20 13,08 21,21

Tabelę sporządzono w dniu 20 grudnia 2021 roku.

* Odsetki w wysokości 24,28 zł, wypłacane w dniu 23 czerwca 2022 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku.

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii B Eurocash S.A. o terminie wykupu 23 grudnia 2025 roku (EUR1225) w 2. okresie odsetkowym według rocznej stopy 2,5000%
Dzień czerwiec'21 lipiec'21 sierpień'21 wrzesień'21 październik'21 listopad'21 grudzień'21
1 0,55 2,67 4,79 6,85 8,97 11,03
2 0,62 2,74 4,86 6,92 9,04 11,1
3 0,68 2,81 4,93 6,99 9,11 11,16
4 0,75 2,88 5,00 7,05 9,18 11,23
5 0,82 2,95 5,07 7,12 9,25 11,30
6 0,89 3,01 5,14 7,19 9,32 11,37
7 0,96 3,08 5,21 7,26 9,38 11,44
8 1,03 3,15 5,27 7,33 9,45 11,51
9 1,10 3,22 5,34 7,40 9,52 11,58
10 1,16 3,29 5,41 7,47 9,59 11,64
11 1,23 3,36 5,48 7,53 9,66 11,71
12 1,30 3,42 5,55 7,60 9,73 11,78
13 1,37 3,49 5,62 7,67 9,79 11,85
14 1,44 3,56 5,68 7,74 9,86 11,92
15 1,51 3,63 5,75 7,81 9,93 11,99
16 1,58 3,70 5,82 7,88 10,00 *12,05
17 1,64 3,77 5,89 7,95 10,07 *12,12
18 1,71 3,84 5,96 8,01 10,14 *12,19
19 1,78 3,90 6,03 8,08 10,21 *12,26
20 1,85 3,97 6,10 8,15 10,27 *12,33
21 1,92 4,04 6,16 8,22 10,34 *12,4
22 1,99 4,11 6,23 8,29 10,41 *12,47
23 0,00 2,05 4,18 6,30 8,36 10,48 *12,53
24 0,07 2,12 4,25 6,37 8,42 10,55
25 0,14 2,19 4,32 6,44 8,49 10,62
26 0,21 2,26 4,38 6,51 8,56 10,68
27 0,27 2,33 4,45 6,58 8,63 10,75
28 0,34 2,40 4,52 6,64 8,70 10,82
29 0,41 2,47 4,59 6,71 8,77 10,89
30 0,48 2,53 4,66 6,78 8,84 10,96
31 2,60 4,73 8,90

Tabelę sporządzono w dniu 18 czerwca 2021 roku.

* Odsetki w wysokości 12,53 zł, wypłacane w dniu 23 grudnia 2021 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 15 grudnia 2021 roku.

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii B Eurocash S.A. o terminie wykupu 23 grudnia 2025 roku w 1. okresie odsetkowym według rocznej stopy 2,5000%
Dzień grudzień'20 styczeń'21 luty'21 marzec'21 kwiecień'21 maj'21 czerwiec'21
1 0,62 2,74 4,66 6,78 8,84 10,96
2 0,68 2,81 4,73 6,85 8,90 11,03
3 0,75 2,88 4,79 6,92 8,97 11,10
4 0,82 2,95 4,86 6,99 9,04 11,16
5 0,89 3,01 4,93 7,05 9,11 11,23
6 0,96 3,08 5,00 7,12 9,18 11,30
7 1,03 3,15 5,07 7,19 9,25 11,37
8 1,10 3,22 5,14 7,26 9,32 11,44
9 1,16 3,29 5,21 7,33 9,38 11,51
10 1,23 3,36 5,27 7,40 9,45 11,58
11 1,30 3,42 5,34 7,47 9,52 11,64
12 1,37 3,49 5,41 7,53 9,59 11,71
13 1,44 3,56 5,48 7,60 9,66 11,78
14 1,51 3,63 5,55 7,67 9,73 11,85
15 1,58 3,70 5,62 7,74 9,79 11,92
16 1,64 3,77 5,68 7,81 9,86 *11,99
17 1,71 3,84 5,75 7,88 9,93 *12,05
18 1,78 3,90 5,82 7,95 10,00 *12,12
19 1,85 3,97 5,89 8,01 10,07 *12,19
20 1,92 4,04 5,96 8,08 10,14 *12,26
21 1,99 4,11 6,03 8,15 10,21 *12,33
22 2,05 4,18 6,10 8,22 10,27 *12,40
23 0,00 2,12 4,25 6,16 8,29 10,34 *12,47
24 0,07 2,19 4,32 6,23 8,36 10,41
25 0,14 2,26 4,38 6,30 8,42 10,48
26 0,21 2,33 4,45 6,37 8,49 10,55
27 0,27 2,40 4,52 6,44 8,56 10,62
28 0,34 2,47 4,59 6,51 8,63 10,68
29 0,41 2,53 6,58 8,70 10,75
30 0,48 2,60 6,64 8,77 10,82
31 0,55 2,67 6,71 10,89

Tabelę sporządzono w dniu 18 grudnia 2020 roku.

* Odsetki w wysokości 12,47 zł, wypłacane w dniu 23 czerwca 2021 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 15 czerwca 2021 roku.